Russian Vocabulary
Days of the Week

Дни недели dni nedieli Days of the week
Неделя nedielya A week
Понедельник panedielnik Monday
Вторник vtornik Tuesday
Среда sreda Wednesday
Четверг chetvierg Thursday
Пятница pyatnitsa Friday
Суббота subota Saturday
Воскресенье voskresenie Sunday